Czynności notarialne i opłaty

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego, zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i poza jej siedzibą, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Do zakresu działania notariusza należy dokonywanie między innymi następujących czynności:

Sporządzanie aktów notarialnych

 • umów,

w tym w szczególności: sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, podziału majątku, dożywocia, ustanowienia odrębnej własności lokali, spółek, majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, ustanowienia użytkowania, służebności osobistych, gruntowych i przesyłu, umów przedwstępnych, warunkowych oraz innych umów przenoszących własność nieruchomości bądź praw majątkowych,

 • pełnomocnictw,
 • testamentów,
 • ugód,
 • aktów poddania rygorowi egzekucji,
 • aktów założycielskich,

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie poświadzczeń, w tym:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami,
 • czasu okazania dokumentów, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu.

Spisywanie protokołów

Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Opłaty

Z tytułu dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera Taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz nie ma więc zupełnej dowolności w ustalaniu pobieranych kwot, ale jest to ściśle określone prawem. Maksymalne wynagrodzenie rejenta jest zawsze uzależnione od wartości przedmiotu dokonywanej czynności notarialnej. W przypadku sprzedaży wartością będzie ustalona przez strony cena, a w przypadku darowizny – średnia wartość rynkowa przepisywanej nieruchomości.

Należy przy tym pamiętać, że notariusz jest płatnikiem podatku VAT, zatem do wynagrodzenia pobieranego przez notariusza należy doliczyć podatek VAT – według obowiązującej stawki, aktualnie 23%.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia w zakresie czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii Notarialnej udzielane są bezpłatnie. Notariusz nie udziela porad prawnych, a wszelkie rozwijane zagadnienia muszą ściśle dotyczyć dokonywanej transakcji, przeprowadzanej sprawy spadkowej, czy też innych czynności notarialnych.

Notariusz w związku z dokonywaniem czynności notarialnych pobiera wymagane prawem opłaty i podatki w tym:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

 • podatek od spadków i darowizn – zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,

 • opłatę sądową z tytułu wniosków o dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,

które to podatki i opłaty są następnie w imieniu stron odprowadzane przez notariusza na rachunki bankowe właściwych sądów i urzędów skarbowych. Wysokość dwóch pierwszych opłat jest uzależniona od wartości oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy stronami. Natomiast na ostateczną wielkość opłaty sądowej bezpośredni wpływ ma ilość wpisów dokonywanych w księgach wieczystych.

Płatność z tytułu dokonywanych czynności jest możliwa, gotówką, przelewem bądź kartą płatniczą.

 

Czy opłaty są stałe czy podlegają negocjacji?

Jest to zależne od tego, jakie czynności notarialne są dokonywane. Na całkowite koszty, jakie ponosimy za usługi notarialne składają się:

 • taksa notarialna + podatek VAT 23%,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn,

 • opłata sądowa.

Tylko jeden z powyższych składników może podlegać negocjacjom, a mianowicie taksa notarialna. Notariusz w Końskich może uwzględnić bonifikatę, np. ze względu na wysoką wartość zawieranej transakcji, czy też dużą ilość dokonywanych czynności przez jednego klienta. Zniżce nie może ulec ani opłata sądowa, ani podatek od czynności cywilnoprawnych, czy od spadków i darowizn. Dzieje się tak, ponieważ z tych składników Notariusz bezpośrednio rozlicza się z organem zewnętrznym, a więc:

 • w przypadku opłaty sądowej – Wydziałem Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu,

 • w przypadku PCC i SD – Urzędem Skarbowym.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług notarialnych w Końskich i okolicach, zachęcamy do kontaktu.

Kancelaria Notarialna Tomasz Salagierski

Kancelaria Notarialna w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 1 prowadzona jest przez notariusza Tomasza Salagierskiego od 2017 roku, poprzednio pod tym samym adresem funkcjonowała Kancelaria Notarialna Czesława Salagierskiego, założona jako pierwsza w Końskich w 1991 roku.