Dokumenty

Wykaz niniejszy nie jest wykazem zamkniętym, w konkretnych stanach faktycznych mogą być niezbędne również inne dokumenty, jak np. zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie nieruchomości lub prawa jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Dane osób stawających do aktu, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedzib

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości gruntowej

 • podstawa nabycia (np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, orzeczenie sądu, akt własności ziemi),
 • wypis z rejestru gruntów dla zbywanej działki (działek) – Starostwo Powiatowe,
 • wypis z kartoteki budynków w przypadku działki zabudowanej – Starostwo Powiatowe,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej dla zbywanej działki (działek) – Starostwo Powiatowe,
 • zaświadczenie czy działka (działki) jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – Starostwo Powiatowe,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki (działek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku obowiązującego planu – Urząd Gminy,
 • zaświadczenie czy działka (działki) jest położona w na obszarze rewitalizacji, specjalnej strefy rewitalizacji – Urząd Gminy,

Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • tytuł własności,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru lokali,
 • w przypadku sprzedaży zaświadczenie czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji bądź na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • podstawa nabycia lokalu ,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu wraz z informacją o niezaleganiu z opłatami czynszowymi,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu wraz z informacją o niezaleganiu z opłatami czynszowymi,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.

Pełnomocnictwo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:

 • dane Mocodawcy (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 • dane Pełnomocnika lub Pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL,
 • w przypadku chęci ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie,
 • zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować Mocodawcę),
 • informacja, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony.

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy, obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

Testament

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

dane Testatora (osoby, która chce sporządzić testament), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania

dane Spadkobiercy, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby

w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu np. numer księgi wieczystej

Małżenskie umowy majątkowe

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane małżonków, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umowy przedmałżeńskiej)

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy
 • zaświadczenie/informacja o numerze PESEL Spadkodawcy (z urzędu miejskiego/gminy), ewentualnie unieważniony dowód osobisty Spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Spadkobierców (odpis skrócony aktu małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka Spadkodawcy, w przypadku pozostałych spadkobierców; w odniesieniu do mężczyzn – odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa, w odniesieniu do kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli kobieta nie zmieniała nazwiska, odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli kobieta zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko),
 • testament lub testamenty pozostawione przez Spadkodawcę, jeżeli istnieją,

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

 • dane osoby poddającej się egzekucji, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • dane wierzyciela, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wierzycielem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa najmu, dzierżawy, pożyczki , dotacje z Funduszu Pracy lub EFS itp.)

Poświadczenie

1) WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU

Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie, dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.

Do poświadczenia podpisu wystarczy obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony. Osoba ta, powinna stawić się osobiście, ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu) oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

2) ZGODNOŚĆ ODPISU LUB WYCIĄGU Z OKAZANYM DOKUMENTEM

W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

3) DATA OKAZANIA DOKUMENTU (DATA PEWNA)

W celu opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

Kancelaria Notarialna Tomasz Salagierski

Kancelaria Notarialna w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 1 prowadzona jest przez notariusza Tomasza Salagierskiego od 2017 roku, poprzednio pod tym samym adresem funkcjonowała Kancelaria Notarialna Czesława Salagierskiego, założona jako pierwsza w Końskich w 1991 roku.