Akt poświadczenia dziedziczenia – czy spadkobierca musi posiadać taki dokument?

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, który sporządza notariusz w obecności wszystkich spadkobierców. Stanowi on prawomocny dowód na to, że dana osoba dziedziczy spadek i ma do niego pełne prawa. Czy posiadanie aktu jest jednak konieczne?

Czy spadkobiercy potrzebny jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Do dziedziczenia dochodzi z mocy prawa wraz z chwilą śmierci spadkodawcy niezależnie od tego, czy został sporządzony w tej sprawie jakikolwiek dokument lub czy sąd wydał stosowne orzeczenie. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia nie jest zatem potrzebny do dziedziczenia, podobnie jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Każda kancelaria notarialna rekomenduje jednak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, który warto posiadać głównie ze względów praktycznych w stosunku do osób trzecich, np. w razie potrzeby przedstawienia dowodów dotyczących odziedziczonego majątku. Warto dodać, że notarialny akt poświadczenia dziedziczenia możemy postawić na równi z prawomocnym orzeczeniem sądu o nabyciu spadku. Oba dokumenty mają taką samą moc prawną.

Czy posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest obowiązkowe?

Aktualne przepisy prawa nie regulują obowiązku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza czy inicjowania właściwego postępowania sądowego. Jego posiadanie leży jednak w interesie spadkobiercy. W praktyce oznacza to, że jeśli notariusz nie sporządzi podobnego dokumentu lub sąd nie wyda stosownego orzeczenia, spadkobierca nie może wykazywać praw do odziedziczonego majątku. W takiej sytuacji niemożliwe jest m.in. egzekwowanie należności od dłużnika spadkodawcy.

Ważne: Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia (lub wymiennie orzeczenie sądu) jest niezbędny, jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości jest bowiem zobowiązany do złożenia wniosku o ujawnienie swoich praw w księdze wieczystej. Bez posiadania aktu nie będzie również możliwa sprzedaż majątku.