Hipoteka, czyli zabezpieczenie wierzytelności. Co warto wiedzieć?

uslugi notarialne

Rozpoczynając starania o znaczący kredyt czy pożyczkę z banku, spotykamy się z pojęciem zabezpieczenia wierzytelności. Bank oczekuje, że potencjalny pożyczkobiorca wskaże mu, jakie elementy jego majątku mogłyby stać się zabezpieczeniem dla pożyczki, swoistym zastawem pod kredyt. Najczęściej takim zabezpieczeniem staje się nieruchomość należąca do klienta w postaci hipoteki nakładanej na nią przez bank. 

Różne formy hipoteki 

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece z 1982r. hipoteka może obciążać nieruchomość należącą do pożyczkobiorcy, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Może też ona obejmować całość praw pożyczkobiorcy lub tylko ich część. 

Przepisy wyróżniają kilka rodzajów hipoteki: taką, która ustanowiona jest dobrowolnie, ale też przymusową, czyli taką, którą obciąża się nieruchomość bez uprzedniej zgody właściciela. Przed 2011 rokiem popularnym rodzajem była też hipoteka kaucyjna (chętnie korzystały z niej banki). Od 20 lutego 2011 roku zaczęła bowiem obowiązywać nowa ustawa o księgach wieczystych i hipotece, w której mowa jest wyłącznie o jednym typie hipoteki.

Każdy z rodzajów hipoteki wiąże się z innymi konsekwencjami, ale też każdy łączy się z potencjalnym ryzykiem utraty części lub całości majątku. Dlatego zawsze warto szczegółowo poznać wszelkie warunki i zasady tego rodzaju przenoszenia własności, może w tym pomóc konsultacja w kancelarii notarialnej.

Hipoteka zmienia prawa do własności

Bez względu na to, jaki rodzaj hipoteki jest wykorzystywany, każda z nich rządzi się podobną zasadą. Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacać zaciągniętej pożyczki, wierzyciel hipoteczny, np. instytucja bankowa posiadająca prawo hipoteczne do danej nieruchomości przejmuje ją. Bank ma pierwszeństwo w przejęciu nieruchomości przed innymi wierzycielami osobistymi. 

Hipoteka nieruchomości może zostać ustanowiona w formie aktu notarialnego, wówczas finalizuje się ją w biurze notarialnym. Można również samodzielnie złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej i przedłożyć odpowiednie dokumenty oraz dokonać opłat.