Zakup nieruchomości – jakich formalności należy dopełnić?

wpis do ksiegi wieczystej

Zakup nieruchomości zawsze wiąże się z szeregiem czynności, których podjęcie jest konieczne do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży. Przede wszystkim pamiętać należy, że umowa nabycia nieruchomości w każdej sytuacji musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Składniki aktu notarialnego

Akt notarialny obligatoryjnie musi zawierać informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości i jego dokładnej lokalizacji. Do skutecznego zawarcia umowy w formie aktu notarialnego konieczne są również dane osobowe stron zawieranej umowy. Prawidłowo sporządzony akt opatrzony jest datą dzienną sporządzenia dokumentu. Wskazana jest nadto miejscowość zawarcia umowy. Notariusz w akcie notarialnym zobowiązany jest do stwierdzenia wszystkich faktów i okoliczności, jakie towarzyszą sporządzaniu aktu i mają znaczenie dla czynności prawnej nabycia nieruchomości. W akcie notarialnym zawiera się również wzmiankę o jego odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu dokumentu. Oczywiście jednym z istotnych składników aktu są podpisy osób, które biorą udział w czynności sporządzania aktu, jak również podpis notariusza. Dodatkowo w akcie notarialnym zawiera się wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

Obowiązki stron w trakcie sporządzania aktu notarialnego

Czynności notarialne generują określone obowiązki dla stron. Podstawowym zadaniem jest dokładne zapoznanie się z treścią sporządzanego aktu notarialnego. Każdą nieprawidłowość należy niezwłocznie zgłosić, a notariusz jest zobligowany do dokonania stosownych poprawek. Ze szczególną uwagą należy przeanalizować ujawnione w akcie notarialnym dane osobowe oraz opis nieruchomości podlegającej sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że mimo iż notariusz dokonuje czynności z najwyższą starannością, to może zdarzyć się, że treść aktu będzie zawierać uchybienia, których pozostawienie skutkowałoby nieważnością dokumentu. Jednocześnie prawidłowo sporządzony akt notarialny honorowany jest przez wszystkie urzędy i sądy. Dopiero po sprawdzeniu poprawności aktu składa się podpisy, potwierdzające prawidłowość zawartych w dokumencie treści.

Akt notarialny jest niezbędny przy zakupie nieruchomości, bowiem stanowi dokument potwierdzający prawo własności do danej nieruchomości. Jednocześnie, z uwagi na to, że sporządzany jest przez notariusza, daje pewność prawidłowości przeprowadzonej procedury sprzedaży i nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności potwierdzających przejście prawa własności. Należy więc zadbać o to, by notariusz przed dokonaniem czynności sporządzenia aktu miał dostęp do wszystkich dokumentów pozwalających na zweryfikowanie stron umowy oraz stanu prawnego nieruchomości.