W jakich sytuacjach warto sporządzić notarialne poświadczenie podpisu?

konskie-notariusz

Usługi notariusza w wielu sytuacjach życiowych okazują się niezbędne. Prawo dla licznych czynności wymaga sporządzenia dokumentu w formie aktu notarialnego – jedną z nich jest poświadczenie podpisu.

Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu jest niczym innym, jak czynnością polegającą na potwierdzeniu przez notariusza, że podpis na określonym dokumencie faktycznie należy do osoby, która go podpisała. Sporządzenie poświadczenia wywołuje skutek domniemania autentyczności podpisu oraz domniemania, że dokument istniał w dacie poświadczenia, tj. określa tzw. datę pewną. Jednocześnie notarialne poświadczenie podpisu stanowi dowód na to, że dana osoba stawiła się w miejscu wskazanym w klauzuli.

Jak odbywa się poświadczenie podpisu?

By dokonać notarialnego poświadczenia podpisu, nie jest wymagane przeprowadzenie szczególnie skomplikowanej procedury. Osoby podpisujące dokument muszą stawić się w określonym czasie i miejscu (najczęściej kancelarii notarialnej) i złożyć podpis pod dokumentem w obecności notariusza bądź oświadczyć, że podpis złożony wcześniej na dokumencie należy do osoby, która go podpisała. Fakt złożenia podpisu lub oświadczenia notariusz potwierdza osobistym podpisem i pieczęcią ze wskazaniem miejsca i daty stwierdzenia autentyczności podpisu.

W jakich sytuacjach warto sporządzić notarialne poświadczenie podpisu?

Jak zostało wskazane, notarialne poświadczenie podpisu oznacza m.in. domniemanie autentyczności podpisu. Z uwagi na to wymaga się dokonania tej czynności przy spisywaniu pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności prawnej. Jest to wymagane również w przypadku czynności podpisania umowy w przedmiocie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zbycia przedsiębiorstwa. Notarialne poświadczenie podpisu stosowane jest także przy czynnościach o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz dla poświadczenia wzoru podpisu członka organów osób prawnych.

Z powyższego wynika, że notarialne poświadczenie podpisu może być stosowane do każdej czynności prawnej, która może rodzić wątpliwości bądź wymaga potwierdzenia autentyczności złożonego pod określonym dokumentem podpisu.